خرید و دانلود<تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم>

تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم 39,مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم.قابل مشاهده می باشد

توضیحات :

39 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :
مقدمه:
جلوگیری از تخریب منابع آب و خاك به منظور ایجاد تولید پایدار از جمله مسائل پر اهمیتی است كه امروز موضوع اكثر مطالعات صورت گرفته می باشد. از جمله منابع مهم در امر تولید در بخش كشاورزی آب و خاك می باشد كه حفاظت از آنها به منظور توسعه كشاورزی پایدار ضروری است. سهم عمده ای از منابع آب و خاك موجود در جهان و كشور ما را منابع متاثر از شوری تشكیل می دهد كه ما ناگزیر به استفاده از این منابع هستیم. اراضی كشاورزی در مناطق خشك و نیمه خشك به علت بارندگی كم و تبخیر و تعرق زیاد معمولاً با مشكل تجمع املاح در خاك روبرو می باشند، بطوری كه حدود ده درصد از كل اراضی دنیا را (8/954 میلیون هكتار) خاكهای تحت تاثیر شوری تشكیل داده است در ایران نیز بالغ بر 15 میلیون هكتار از سطح كشور مبتلا به نمك شوری می باشد ( پوستینی، 1378). مطالعات متعددی نشان داده است كه خاكهای مبتلا به درجات مختلف شوری، قلیائیت، و آب ماندگی در ایران مساحتی بالغ بر 25 میلیون هكتار از اراضی تحت آبیاری، دیمزارها و ... را اشغال نموده است. البته نتایج مطالعات انجام گرفته در سالهای اخیر نشان داده كه مشكل شوری گسترده تر بوده و داده های بدست آمده از نقشه یك میلیونیم ایران نشان می دهد كه اراضی با شوری كم تا متوسط حدود 25 هكتار و اراضی با شوری شدید حدود 5/8 میلیون هكتار را در بر می گیرد. (2000 FAO)
با توجه به اطلاعات فوق، شوری (خاك و آب) را می توان یكی از عوامل مهم محدود كننده تولید در بخش كشاورزی دانست. برای كنترل و كاهش اثرات مخرب ناشی از شوری راهكارهای مختلفی ارائه شده كه یكی از آنها بهبود شرایط تغذیه ای گیاه و بهینه سازی آن می باشد. عدم توازن تغذیه ای در گیاهان تحت تاثیر شوری از طرق مختلف بوجود می آید.
این عدم توازن ممكن است در نتیجه اثر شوری بر قابلیت دسترسی از خاك، رقابت در جذب بوسیله گیاه، انتقال و یا توزیع عناصر در داخل گیاه باشد و یا ممكن است بدلیل غیر فعال شدن فیزیولوژیك ( عنصر در گیاه به میزان كافی وجود دارد ولی نمی تواند نقش خود را ایفا كند) یك عنصر خصوصاً در نتیجه افزایش نیاز داخلی گیاه به آن عنصر نیز باشد البته اثر متقابل تغذیه و شوری در محیط رشد گیاه از پیچیدگی زیادی برخوردار است. كودهای شیمیایی خود نمك بوده و اضافه كردن آنها به خاك باید با علم به اثر آنها صورت بگیرد. بطور كلی، با مصرف كودهای ازتی شوری خاك به طوری قابل ملاحظه افزایش می یابد زیرا نمكهای ازتی اولاً حلالیت زیادی دارند و ثانیاً خود موجب حلالیت سایر نمك هایی می گردد كه از پیش در خاك بوده اند.
از طرف دیگر در این اراضی شور رشد ریشه محدودتر و توازن عناصر غذایی درمحیط ریشه نیز كامل نیست و تغذیه مناسب می تواند با برقراری توازن تغذیه ای رشد گیاه را توسعه ببخشد ( ملكوتی، 1367).
بنابراین در مواجهه با یك خاك متاثر از شوری باید بتوان سودمندی نسبی اصلاح اراضی و یا كاربرد كودهای شیمیایی و اصلاح شرایط حاصلخیزی خاك را تعیین كرد. مطالعات نشان داده است كه اثر مطلوب افزایش مواد غذایی به خاك معمولاً به نوع گیاه، شدت شوری و غلظت اولیه عناصر در خاك بستگی دارد و در غلظتهای متوسط شوری می توان گفت كه تحت شرایط تنش برای رسیدن به یك سطح معین تولید نیاز به مصرف مقدار بیشتر از هر یك از عناصر غذایی اصلی (ازت، فسفر و پتاسیم) می باشد. ولی اگر شوری بسیار از هر یك از عناصر اصلی محدودیت رشد باشد خصوصاً در اراضی كه غلظت اولیه عناصر غذایی آن مناسب بوده است، افزایش عناصر غذایی تاثیری در افزایش عملكرد ندارد و حتی در مورد برخی از عناصر می تواند اثر كاهنده رشد داشته باشد (Grattan & Griev 1993).
مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم
ازت و شوری:
ازت در اشكال گوناگون حدود 80% از كل عناصر معدنی جذب شده بوسیله گیاه را تشكیل می دهد (Marschner 1995). این عنصر در ساختمان بسیاری از مواد آلی گیاهی مانند پروتئین، اسیدهای آمینه، نوكلئوتیدها، آنزیمها، كلروفیل، غشاء سیتوپلاسمی سلول، كلروپلاستها واسیدهای نوكلئیك شركت دارد ( حق پرست تنها، 1371). بنابراین با توجه به اینكه ازت مستقیماً در میزان عملكرد دخیل است، اثر استرس شوری بر جذب و متابولیسم ازت بسیار مهم می باشد.
كمبود ازت غالباً عامل اصلی محدود كننده رشد در خاكهای زراعی است. از این رو اضافه كردن ازت معمولاً رشد و عملكرد را بدون توجه به وجود و یا عدم وجود تنش شوری توسعه می دهد.
1- شوری در چرخه ازت در خاك، جذب توسط گیاه، انتقال و متابولیسم آن اثر محدود كننده دارد. شوری بطور كلی باعث كاهش فعالیت میكروبی خاك می گردد و به همین علت افزایش شوری باعث كاهش معدنی شدن تركیبات ازته می شود. مثلاً‌ درگیاهان خانواده بقولات كاهش جذب ازت به كاهش تعداد باكتریهای تثبیت كننده ازت در خاك ربط داده شده است.
2- از طرف دیگر افزایش شوری باعث كاهش جذب ازت و تجمع كلر در گیاه می شود. در اكثر موارد افزایش جذب وتجمع كلر در گیاه همراه با كاهش نیترات در ساقه بوده است (Grattan & Grieve 1993)، بعضی از محققین كاهش جذب ازت در شرایط تنش شوری را به نقش باز دارنده یونهای سدیم و پتاسیم نسبت می دهند (Aslam et al 1984).
و برخی دیگر معتقدند كه جذب ازت در شرایط شور به علت كاهش تراوائی ریشه كاهش می یابد ( ملكوتی، 1367). بسیاری نیز این كاهش را به اثرات متقابل كلر و نیترات در جذب نسبت می دهند (Bar et al 1997; feigin et al 1987; Kafkafi et al 1982) در حالیكه برخی دیگر این موضوع را مربوط به اثر شوری در كاهش جذب آب می دانند. (Lea-Cox and syversten 1993).
ظاهراً كاتیونهای همراه یون كلر در میزان كاهش جذب نیترات توسط گیاه موثرند.
در گندم گزارشهای موجود در مورد واكنش جذب ازت به شوری متفاوت است. بعضی كاهش غلظت ازت را گزارش كرده اند. در حالیكه دیگران افزایش آن را در اندامهای گیاه مشاهده نموده اند( پوستینی، 1378).
و...

فهرست مطالب :
عنوان صفحه
مقدمه 1
مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم 4
ازت و شوری 4
میزان مصرف کود 18
انواع کودهای ازته 24
مدیریت مصرف 31
منابع 35